تبدیل مانیسمان رده 40 (2)

زانو مانیسمان رده 40 (1)

سه راه مانیسمان رده 40 (2)